Literárně - dramatický obor

 

Rozvíjí a prohlubuje pozitivní vztah k literatuře, divadlu a umění vůbec. Rozvíjí jednotlivé schopnosti a dovednosti žáků důležité pro rozmanitou tvůrčí dramatickou tvorbu (hereckou, režijní, ale i hudební či výtvarnou)

 

Vyučované předměty:

mluvený projev

Formou různých mluvních cvičení rozvíjíme především rétorické dovednosti žáků, schopnost vyjádřit a pojmenovat emoce, děje, situace, zaujmout výrazem řeči, také však schopnost sebereflexe a hodnocení.

Vycházíme zejména ze základních literárních útvarů (poezie, próza, drama), rozvíjen je především přednes žáků.

jevištní pohyb

Rozvíjí schopnost žáka přirozeným způsobem, ale i stylizovaně se pohybovat na jevišti, prohlubuje schopnost vyjádřit pohybem jak emoce, charaktery, tak jednoduché situace a vztahy. Žáci se seznamují se základy pantomimy a pohybového divadla.

Děti  se učí nahlížet na situace z různých úhlů pohledu a mohou si vyzkoušet různé způsoby jednání v jednotlivých situacích.

scénické výtvarno

Základně seznamuje s pojmem scénografie, žáci si na jednotlivývh projektech prakticky vyzkoušejí profesi výtvarníka scény, kostýmů, loutek, rekvizit a celkovou technickou stránku přípravy  inscenace. Rozvíjí schopnost kooperovat, spolupracovat v týmu.

tvůrčí psaní

Rozvíjí především fantazii a představivost žáků na základě určitých podnětů (životní situace, příběhy inspirované fotografiemi, apod.)

Vytváříme jednoduché i složitější literární útvary (říkanka, báseň, pohádka či jiná kratší próza, monolog, dialog)

Prohlubuje znalost literatury, české i světové.

 

Práce dětí většinou vyústí v drobné divadelní představení.