Úřední deska

Povinně zveřejňované informace vyplývající ze zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, strukturované podle vyhlášky č 442/2006 Sb., kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu, v aktuálním znění:

1. Název:

Základní umělecká škola Zlín – Jižní Svahy

2. Důvod a způsob založení:

Rozhodnutím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky č. j.14691/2001-14 ze dne 30. března se příspěvková organizace Základní umělecká škola Zlín – Jižní Svahy stává s účinností od 1. 4. 2001 příspěvkovou organizací Zlínského kraje.

Hlavním účelem zřízení organizace je poskytování základního uměleckého vzdělávání. Předmět činnosti organizace je vymezen zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a prováděcími předpisy.

Organizace je zřízena na dobu neurčitou.

Zřizovatel:
Krajský úřad Zlínského kraje , Odbor školství, mládeže a sportu
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín
http://www.kr-zlinsky.cz/

3. Organizační struktura:

organizační_schéma.pdf

4. Kontaktní spojení:

4.1 Kontaktní poštovní adresa:

Základní umělecká škola Zlín – Jižní Svahy
Okružní 4699
760 05 Zlín

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu je shodná s poštovní adresou.

4.3 Úřední hodiny:

pondělí  ----------
úterý 16.00 - 17.00
  13.00 - 16.00
čtvrtek  13.00 - 16.00
pátek 13.00 - 15.00

Jednání mimo úřední hodiny je možno domluvit telefonicky. Tel: 603 753 671.

Během letních prázdnin prosím volejte na tel. číslo 734 446 001, popř. 603 753 671. Kvůli čerpání dovolených bude docházet ke změnám úředních hodin.

4.4 Telefonní čísla:

Mgr. Andrea Šopíková
ředitelka školy
telefon: 577 143 767

Další telefonní čísla: kancelář 734 446 001

4.5 Adresa datové schránky:

vypvqfw

4.6 Adresa internetové stránky:

http://www.zusokruzni.cz/

4.7 Adresa e-podatelny:

info@zusokruzni.cz

4.8 Další elektronické adresy:

Andrea Šopíková
ředitelka školy
E-mail: reditel@zusokruzni.cz

BcA. Petra Lucia Lajdová
zástupkyně ředitele
E-mail: zastupce@zusokruzni.cz

Marcela Kadlčáková
účetní
E-mail: kancelar@zusokruzni.cz

Pověřenec pro GDPR

poverenec.oou@zusokruzni.cz

5. Případné platby lze poukázat:

Komerční banka 202 33 661/0100

6. IČ: 00226327

7. DIČ: škola není plátcem DPH

8. Dokumenty:

8.1 Školní řád

Školní vzdělávací program
Výroční zpráva o činnosti školy

8.2 Rozpočet

http://www.zkola.cz/management/oddelenirozpoctuvprenesene/skolyzrizovnezk/Stranky/Školy-a-školská-zařízení-zřizovaná-ZK.aspx

9. Žádosti o informace:

U každé žádosti ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, musí být jednoznačně zřejmé, že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu tohoto zákona. Informace poskytovaná na základě žádosti se poskytuje ve formátech a jazycích podle obsahu žádosti o poskytnutí informace, nestanoví-li zákon jinak, a ve formátu nebo jazyce, ve kterých byla vytvořena. Žádosti lze podat:

a) Ústně: Žadatel uvede jméno a příjmení. Na ústní žádost poskytne škola ústní informaci. Není-li na ústně podanou žádost informace poskytnuta nebo nepovažuje-li žadatel ústně podanou informaci za dostačující, je třeba, aby žadatel podal žádost písemně. Písemné žádosti o poskytnutí informace jsou přijímány osobním předáním žádosti na sekretariátu školy, poštou nebo prostřednictvím elektronických komunikací.

b) E-mailem: na adresu info@zusokruzni.cz. Žadatel uvede jméno, příjmení a adresu pro doručování. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa. Neobsahuje-li žádost adresu pro doručování, není žádostí ve smyslu zákona.

c) Písemně: na adresu školy – Základní umělecká škola Zlín – Jižní Svahy. Žadatel uvede jméno, příjmení a adresu pro doručování. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa. Neobsahuje-li žádost adresu pro doručování, není žádostí ve smyslu zákona.
10. Příjem žádostí a dalších podání:

Podat žádost, stížnost, předložit návrh, podnět nebo jiné dožádání lze prostřednictvím sekretariátu řediteli školy písemně nebo ústně v úředních hodinách po předchozí domluvě.

11. Opravné prostředky:

V případě nesouhlasného stanoviska s rozhodnutím ředitele školy je možné podat žádost o opravný prostředek u Krajského úřadu Zlínského kraje. Adresa: Školský odbor Krajského úřadu Zlínského kraje, Tř. Tomáše Bati 22, 760 01 Zlín. Poučení o formě a náležitostech opravného prostředku je vždy součástí každého rozhodnutí ředitele školy, proti němuž je opravný prostředek podáván.

12. Formuláře:

Formuláře pro administrativní záležitosti, zájemce o studium jsou v tištěné podobě na sekretariátu školy nebo na webových stránkách školy.

13. Popisy postupů-návody pro řešení životních situací:

http://portal.gov.cz/portal/obcan/situace/196/201/

14. Předpisy:

14.1 Nejdůležitější používané předpisy:

Přehled školských předpisů na MŠMT – http://www.msmt.cz/;
přehled školských předpisů – http://www.zkola.cz/Stranky/zkola.aspx

14.2 Vydané právní předpisy:

Školní řád– v tištěné podobě ve vchodu školy a na webových stránkách školy

15. Úhrady za poskytování informací:

15.1 Sazebník úhrad nákladů vynaložených v souvislosti s poskytováním informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím:

A.

1. Za každou půl hodinu výkonu, tj. jednání, vyhledávání informace,
zpracování, kopírování v rozmnožovně Kč 150,-

2. Za pořízení jedné strany kopie A4 Kč 1,-
oboustranné kopie A4 Kč 2,-
jedné strany kopie A3 Kč 3,-
oboustranné kopie A3 Kč 4,-

3. Za odeslání informace na adresu udanou žadatelem: dle sazebníku České pošty

4. Přirážka za doporučenou zásilku ke všem sazbám Kč 12,-

5. Přirážka za zaslání informace na dobírku Kč 12,-

B.

Žadatel při podání žádosti a jejím zaevidování uhradí zálohu ve výši maximálně 75% na úhradu předpokládaných nákladů podle bodu A.1 a 2. Záloha je splatná při podání ústní žádosti o informaci v kanceláři školy v úředních hodinách v hotovosti. U písemně podané žádosti je záloha splatná do 3 dnů po obdržení výzvy k zaplacení, zaslané školou žadateli buď v hotovosti v kanceláři školy nebo zaslanou složenkou nebo převodem na bankovní účet s vedením variabilního symbolu uvedeného na složence. Škola provede vyúčtování zálohy v závislosti na skutečně vynaložených nákladech spojených s vyhledáním informací a sdělí výslednou částku žadateli nejpozději ve lhůtě pro poskytnutí informace podle §14 odst.3 písm.c), s přihlédnutím k ustanovení §20 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. Žadatel uhradí vyúčtovanou částku buď v hotovosti při převzetí informace nebo převzetím informace zaslané doporučenou zásilkou.

Záloha se při odmítnutí dobírky nevrací, je použita na úhradu vzniklých nákladů při vyhledávání a kopírování vyžádané informace.

15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

16. Licenční smlouvy:

16.1 Vzory licenčních smluv:

Škola nemá uzavřeny licenční smlouvy.

16.2 Výhradní licence:

Škola nemá uzavřeny licenční smlouvy.

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.:

Škola v roce 2012 nepodávala žádné informace dle výše uvedeného zákona.
Škola v roce 2011 nepodávala žádné informace dle výše uvedeného zákona.

18. GDPR:

kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů na základě čl. 37 odst. 7 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů):

 

----------

 


Organizační schéma