Školné 2024/2025

Obor Lekce Pololetí
Hudební obor Individuální výuka 1.600 Kč
  Skupinová výuka 1.400 Kč
  Přípravné studium 1.400 Kč
Výtvarný obor   1.400 Kč
Taneční obor Přípravné studium a 1. ročník 1.400 Kč
  2. ročník a starší 1 600 Kč
Literárně - dramatický obor   1.300 Kč

 

Vážení rodiče, splátka úplaty za vzdělávání pro 1. pololetí školního roku 2024/2025 proběhne bezhotovostně.

Splátka musí být dle Vyhlášky 71/2005 Sb. § 8 uhrazena nejpozději do 15. dne prvního měsíce stanoveného období, tedy nejpozději do 15. září 2024.

Potřebné údaje k platbě obdrží zákonný zástupce mailem, zároveň je nalezne i po přihlášení do systému Klasifikace (Elektronická žákovská knížka).

Pozor -  variabilní symbol se každé pololetí mění. Můžete popř. použít jméno dítěte. 

Účet školy: Komerční banka - 20233661/0100

Pokud nutně potřebujete, můžete zaplatit v hotovosti v kanceláři školy po předchozí telefonické domluvě (734 446 001, 577 143 767).

Je také možné dohodnout splátkový kalendář, a to na základě smlouvy Dohoda o jiném termínu úplaty.

Škola umožňuje žákům pronájem hudebních nástrojů. Bližší informace v kanceláři školy.

Studium lze ukončit pouze k 30. červnu (výjimečně v odůvodněných případech k 31. lednu), a to na základě písemné odhlášky. Žák je přihlášen na celý školní rok.

Všeobecné podmínky:

Vážení rodiče,

zde jsou podrobnější informace k hrazení této úplaty – tzv. školného:

Samotná výuka je 100% dotována státem. Tzv. školné, které platí rodiče, je určeno na provoz školy (učební pomůcky, energie, služby, pronájmy, počítačová technika, údržba majetku, revize, pojistky, doprava, vybavení školy apod.).

Bližší informace k výuce hudebního oboru:

 • Základní časová dotace na 1 lekci hudebního oboru - 1 vyučovací hodina (45 min.).
 • Hudební nauka probíhá od 1. ročníku do 5. ročníku včetně.
 • Komorní hra povinně od 4. ročníku.
 • Výuka probíhá podle Školního vzdělávacího programu.
 • Studuje-li žák dva nástroje, hradí oba dle hodinových dotací.
 • V případě velkého zájmu žáků na určitý nástroj organizuje ZUŠ tzv.skupinovou výuku, kdy v 1 lekci jsou dva až čtyři žáci.

Bližší informace o tom, co škola hradí z úplaty za vzdělávání (školného):

 • Náklady na energie
 • Opravy hudebních nástrojů
 • Ladění klavírů, cimbálu
 • Nákup nových hudebních nástrojů, notového materiálu, strun apod.
 • Nákup výtvarných potřeb, materiálu, spotřeba energie keramické pece
 • Pořizování nových kostýmů do tanečního a literárně-dramatického oboru
 • Pořizování a obnova krojů v cimbálových muzikách
 • Vybavení tříd a sálů (nábytek, elektronika…)
 • Nákup didaktických pomůcek
 • Pronájem prostor pro výuku na pobočkách (taneční sál, prostor pro výuku literárně-dramatického oboru a také hudebního oboru)
 • Pronájem prostor pro veřejné akce žáků – sály na koncerty a představení
 • Pořizování rekvizit a tvorba scény divadelních představení
 • Technické odborné zabezpečení vystoupení a představení (světlo, zvuk, nahrávání, odvoz nástrojů)
 • Nákup odborné literatury a scénářů
 • Autorská práva
 • Údržba budov (malování, opravy)